CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

Văn hóa Việt Nam là những gì phục vụ cho đời sống tinh thần, thuộc về đời sống tinh thần của người Việt Nam, kể cả đời sống tâm linh, là sự thể hiện tư duy sáng tạo, sáng tác, phát minh, là ý thức về ngôn ngữ, về lịch sử, về kinh tế chính trị xã hội, về đạo đức, về thẩm mỹ của người Việt Nam cùng với những phương thức tiếp nhận những giá trị về đời sống tinh thần trong quan hệ giao lưu với các dân tộc khác.

Trong sản phẩm này, chúng tôi lựa chọn giới thiệu những vấn đề sau:

  1. Khái quát chung về văn hóa Việt Nam
  2. Văn hóa nhận thức
  3. Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân
  4. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể
  5. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
  6. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên.

Hits: 13906